NEWS

[Exhibition] Tomona Matsukawa “Love Yourself”

2019.01.12 - 2019.02.24

Love Yourself
Date: Jan. 12 – Feb. 24, 2019
Venue: haku, Kyoto
* Talk Event: Tomona Matsukawa x Yusuke Yamatani Feb. 9 18:00 – 21:00

https://www.haku-kyoto.com/events/matsukawatomo-nai-tomona-matsukawa-2019-1-11-2-24

ARTISTS